fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ügyfél (megrendelő, asszisztens) részére

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Titkárpont Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 6. Fsz. 7. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-404764

Adószám: 32057843-1-42

Honlap: www.titkarpont.hu

Email elérhetőség: iroda@titkarpont.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)

évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (Áfatörvény)

évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)

évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)

évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)

Fogalmak

 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

  7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

Adatkezelési tevékenység

 Adatkezelői minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

kapcsolatfelvétel honlapon („Kapcsolat” menüpont)

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

·       levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Ø  Sendinblue SAS (székhely: 106 boulevard Haussmann, 75008 Párizs, Franciaország)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

 

kapcsolatfelvétel emailben

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele email formájában

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       levelezési rendszer szolgáltató(k):

Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Sendinblue SAS (székhely: 106 boulevard Haussmann, 75008 Párizs, Franciaország)

Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben

hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

Az Érintettek kategóriái

Hírlevélre feliratkozó személy

Személyes adatok köre

Név, email cím

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató: (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

·       hírlevélküldő szoftver (Brevo): Sendinblue SAS (székhely: 106 boulevard Haussmann, 75008 Párizs, Franciaország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

 felhasználói fiók regisztrációja

Adatkezelés célja

Az online tanfolyam megvásárlását szolgálja a regisztráció

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

Személyes adatok köre

Név, email cím

Adatmegőrzési idő

A regisztráció törlését követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató: (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

·       webshop motor szolgáltató: WooCommerce Ireland Ltd. (székhely: Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Írország)

·       online tananyag felület (LearnDash) Liquid Web LLC (székhely: 2703 Ena Drive, Lansing MI 48917, USA)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat a regisztrációhoz, akkor nem tudja igénybe venni a szolgáltatást

 online tanfolyam megvásárlása 

Adatkezelés célja

Online tanfolyam megvásárlása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, tanfolyam megnevezése

 

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató: (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

·       webshop motor szolgáltató: WooCommerce Ireland Ltd. (székhely: Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Írország)

·       online tananyag felület (LearnDash) Liquid Web LLC (székhely: 2703 Ena Drive, Lansing MI 48917, USA)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tudja igénybe venni a szolgáltatást

oktatók megjelenítése honlapon

Adatkezelés célja

Oktatók megjelenítése honlapon

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Oktató

 

Személyes adatok köre

Név, fotó, foglalkozás, beosztás, honlap

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az oktató

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja oktatóként a honlapon megjeleníteni

 virtuális asszisztens adatbázisba jelentkezés

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztens adatbázisba jelentkezés

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Virtuális asszisztens

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, önéletrajz/portfolió

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a virtuális asszisztens adatbázisba felvenni

 virtuális asszisztens kompetenciafelmérés

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztens kompetenciafelmérés

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Virtuális asszisztens

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, felhasználói ismeretek, nyelvismeret

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

 

Amennyiben nem jön létre jogviszony az Adatkezelő és az Érintett között, az Adatkezelő a személyes adatokat az egyeztetések lezárását követő 1 éven belül törli

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja virtuális asszisztensként foglalkoztatni

 szerződéskötés virtuális asszisztenssel 

Adatkezelés célja

Szerződéskötés virtuális asszisztenssel

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Virtuális asszisztens

 

Személyes adatok köre

Név, cím, székhely, adószám, telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Az Adatkezelő a virtuális asszisztens szolgáltatást igénybe vevő megbízó részére a közvetített Virtuális asszisztens nevét, telefonszámát és email címét továbbítja.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja virtuális asszisztensként foglalkoztatni

 virtuális asszisztens közvetítése 

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztens közvetítése a Megbízóval kötött szerződés alapján

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Virtuális asszisztens

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja virtuális asszisztensként közvetíteni

 online konzultáció megtartása

Adatkezelés célja

Online konzultáció megtartása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Megbízó, virtuális asszisztens

Személyes adatok köre

Név, email cím, élő kép- és hangfelvétel

Adatmegőrzési idő

Név, email cím: a kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

A kép- és hangfelvétel a Megbízó kérésére rögzítésre kerülhet, amelyről egyedi tájékoztatás történik.

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Ø  Sendinblue SAS (székhely: 106 boulevard Haussmann, 75008 Párizs, Franciaország)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

·       Teams szolgáltatója: Microsoft Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3., cégjegyzékszám: 01-09-262313)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a megbízó, a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud konzultációt tartani

 virtuális asszisztens szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztens szolgáltatás igénybevétele

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Megbízó (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt., természetes személy), megbízó kapcsolattartója

Személyes adatok köre

Név, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám

Természetes személy partner esetén: Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Az Adatkezelő a virtuális asszisztens részére a Megbízó és/vagy a kapcsolattartója nevét, telefonszámát és email címét továbbítja.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a megbízó, megbízó kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek virtuális asszisztenst közvetíteni

 virtuális asszisztensek megjelenítése honlapon

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztensek megjelenítése honlapon

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Virtuális asszisztens

 

Személyes adatok köre

Név, fotó

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató (Tárhelypark): Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a virtuális asszisztens

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja virtuális asszisztensként a honlapon megjeleníteni

 pályázati tanácsadás, projektmenedzsment

Adatkezelés célja

Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Megbízó

 

Személyes adatok köre

Név, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a megbízó

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek szolgáltatást nyújtani

 szolgáltatás ellenértékének kifizetése

Adatkezelés célja

Szolgáltatás ellenértékének kifizetése banki átutalás vagy online bankkártyás fizetés formájában

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, megrendelés azonosítója, szolgáltatás ellenértéke, tranzakció ideje, email cím

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Banki átutaláskor a személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként az Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá:

·       K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., székhely: 01-10-041043). A Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.kh.hu/adatvedelem?
_gl=1*17u8sk7*_up*MQ..&gclid=Cj
wKCAjw4P6oBhBsEiwAKYVkq5OiOy
D1nuFwSj0cHHRQx7uPZ-5YRO9LkrEyHBbyjFc7wlwr3Jlu9RoC
CXwQAvD_BwE

Online bankkártyás fizetéskor a személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként az online bankkártyás fizetés szolgáltatója fér hozzá:

  • Stripe Ltd. (székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin D02 H210, Írország). A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://stripe.com/en-hu/privacy

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást

 számlázás

Adatkezelés célja

Számla kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201)

·       könyvelő: COBEX Kft. (székhely: 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 20. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-371621)

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

  • fényképes vagy videós adatkezelés

Adatkezelés célja

Fényképes vagy videós adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Üzleti partnerek

 

Személyes adatok köre

Név, fotó-, videófelvétel

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe

 

A fotó- és videófelvétel felhasználásáról és továbbításáról Adatkezelő egyedileg tájékoztatja az érintetteket.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az üzleti partner

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önről fotó- vagy vodeófelvételt készíteni

  • ügyfélvélemény

Adatkezelés célja

Ügyfelektől származó vélemény megjelenítése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, vélemény tartalma

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni

 szerződéses kapcsolattartás

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái

Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

Személyes adatok köre

Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a partner kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel egyeztetni mint Partnerrel

 panaszkezelés

Adatkezelés célja

Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az Érintettek kategóriái

Fogyasztó

Személyes adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, email cím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

Adatmegőrzési idő

Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a fogyasztó, mint panaszos

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a panaszát kivizsgálni

közösségi oldalakon való kommunikáció

Adatkezelés célja

Közösségi oldalakon való kommunikáció

 

Az Adatkezelő Facebook zárt csoportokat működtet.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Közösségi oldalon regisztrált személy

 

Személyes adatok köre

Név, nyilvános profiladatok

 

Adatmegőrzési idő

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       közösségi oldalak kezelése: WebAdWise Kft. (székhely: 1025 Budapest, Mandula utca 12/B 2. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-412990)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a regisztrált személy

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon

 

Adatfeldolgozói minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

 virtuális asszisztensi szolgáltatás nyújtása 

Adatkezelés célja

Virtuális asszisztensi szolgáltatás nyújtása (ügyfélszolgálat, CRM adatbázis működtetése, nyilvántartások vezetése, egyéb)

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél, ügyfél munkavállalója és/vagy kapcsolattartója

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatfeldolgozó a munkák elvégzéséhez további Adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az Adatfeldolgozók igénybevétele az Adatkezelővel való előzetes egyeztetés alapján történik

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél, ügyfél munkavállalója és/vagy kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatfeldolgozó nem tud szolgáltatást nyújtani Önnek

 Honlap adatkezelése

 A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 9

Microsoft Internet Explorer 8

Microsoft Edge

Safari

Közösségi média

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető: 

Közösségi oldal:

Adatkezelő neve:

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company

(székhely: Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Írország)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok

TikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország)

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu

Youtube

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Google Business Profile

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1

 

 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 Az adatokhoz való hozzáférés

Az Adatkezelő hozzáfér a személyes adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges mértékben.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

·     milyen személyes adatait

·     milyen jogalapon

·     milyen adatkezelési cél miatt

·     mennyi ideig kezeli

·     kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·     milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

·     alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·     a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·     Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·     Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

·     a személyes adatait jogellenesen kezelték

·     a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·     a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·     Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

·     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·     az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

·     az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk 

Jogorvoslati lehetőség

A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek

 

Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

Budapest, 2023. november 24.